Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


faq:saehkoepostinvarmenteet

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

faq:saehkoepostinvarmenteet [2013-12-02 19:19]
kivinen
faq:saehkoepostinvarmenteet [2018-09-27 12:30] (nykyinen)
kivinen
Rivi 7: Rivi 7:
 <​code>​ <​code>​
 -----BEGIN X509 CERTIFICATE----- -----BEGIN X509 CERTIFICATE-----
-MIIDIDCCAgigAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADBBMQswCQYDVQQGEwJGSTEM +MIIDITCCAgmgAwIBAgICJxAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwQTELMAkGA1UEBhMCRkkx 
-MAoGA1UEChMDSUtJMQ0wCwYDVQQLEwRNYWlsMRUwEwYDVQQDEwxNYWlsIDIwMTMg +DDAKBgNVBAoTA0lLSTENMAsGA1UECxMETWFpbDEVMBMGA1UEAxMMTWFpbCAyMDE4 
-Q0EwHhcNMTMwMTAxMDAwMDAwWhcNMjAxMjMxMjM1OTU5WjBBMQswCQYDVQQGEwJG +IENBMB4XDTE4MDEwMTAwMDAwMFoXDTI1MTIzMTIzNTk1OVowQTELMAkGA1UEBhMC 
-STEMMAoGA1UEChMDSUtJMQ0wCwYDVQQLEwRNYWlsMRUwEwYDVQQDEwxNYWlsIDIw +RkkxDDAKBgNVBAoTA0lLSTENMAsGA1UECxMETWFpbDEVMBMGA1UEAxMMTWFpbCAy 
-MTMgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDgvo5uaVFVJSMN +MDE4IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4L6ObmlRVSUj 
-uuR41rH5mBJ/​WJIb00o/​BKSyPWQDBzn1HB52xe3yCxdTgrkNtbIfMZ4vRw1k12Z1 +DbrkeNax+ZgSf1iSG9NKPwSksj1kAwc59RwedsXt8gsXU4K5DbWyHzGeL0cNZNdm 
-fIA0ycVEAsxdHhzewM5eD3wJeg7UI77scWMq2k6HTkMKKmkvULWCycN7/​MGoHJlJ +dXyANMnFRALMXR4c3sDOXg98CXoO1CO+7HFjKtpOh05DCippL1C1gsnDe/zBqByZ 
-fUwckKBNLNTs+QYDmhp6uQjBcRKyiUvwrqczGJLW2h7ViTLiyyzxk81yCQy8GpDG +SX1MHJCgTSzU7PkGA5oaerkIwXESsolL8K6nMxiS1toe1Yky4sss8ZPNcgkMvBqQ 
-GbFsl6xtX3uIEAc7ZqP+1Ve1xpBOF2DGBjt/H8nrIU+jaAsglahUlsWGdpb8uRkB +xhmxbJesbV97iBAHO2aj/​tVXtcaQThdgxgY7fx/J6yFPo2gLIJWoVJbFhnaW/​LkZ 
-0w3l7aQpeSpsCjaFzJT7aVpVPjddiwFUemntlYlPBaevverlXpb3sJzjuk0KikbJ +AdMN5e2kKXkqbAo2hcyU+2laVT43XYsBVHpp7ZWJTwWnr73q5V6W97Cc47pNCopG 
-R6Fded7tAgMBAAGjIzAhMAsGA1UdDwQEAwIChDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEB +yUehXXne7QIDAQABoyMwITALBgNVHQ8EBAMCAoQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIB 
-MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBpsv6XV4EWDYN6g8lk8ywN6ndsuXKdCubvFTDK +ATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAMOdf5ZNlih0cje4d9E9KJB5as9bDENIbQgzN 
-tuJ36A9lezT4mUltHEzYtUdq3gzr0dRy7hp5f/cD0fa8NTF3Vv2/WJFEmy8cq2kE +eCgIuA+B9XuGmP1aL6blOqBdx1nvL2HuWfLoX6238CsljMAr5LwFDHDUtmTpt/​qC 
-iGF2RTY+0CLsuv3kWJKiqHN5g35gkvFoVi5VUOvW2c6KD+kwRMXr6+M+gzsEg60O +BiTbNUd4cpAeDgdWwlDrl+DDyJq5kr4pLJU+eQrtJyQeRaNsFLRdiJC8RkTH9RSi 
-D8dba/5QL8ELRRzf5PpB/​IIk4icdHNGmLZTDm+NmoDRtMmr4ufvVo9I/​zvpK7lNl +dXnCExHyrl3iqoS3IiicDvnXCgkrrhYpdvZg/foWKYaH+KbP0f7ySnx5gTXcA14j 
-ZCay54GENlM/VSsqeGF2sFPdzhwOSglaQl55os/​LIDCITfFezOr3pPBXUyqI7ror +4Q0iOjngxtUsZxFXMsaR7R7La4vj489z84Uc90N/bvBF8uGs+zQ9de4R18TJ0Tup 
-TcojFg6rpB8G8JGaYr6vIDG+bMXifW51TImTWZ/6/Mx2uFdN+4lj2KYUYerbh++X0Gcc0kLKDFbtCPjI/ixVgVuAW/eNnnQ8fSg==
 -----END X509 CERTIFICATE----- -----END X509 CERTIFICATE-----
 </​code>​ </​code>​
Rivi 31: Rivi 31:
 <​code>​ <​code>​
 Certificate =  Certificate = 
-  SubjectName = <C=FI, O=IKI, OU=Mail, CN=Mail ​2013 CA> +  SubjectName = <C=FI, O=IKI, OU=Mail, CN=Mail ​2018 CA> 
-  IssuerName = <C=FI, O=IKI, OU=Mail, CN=Mail ​2013 CA> +  IssuerName = <C=FI, O=IKI, OU=Mail, CN=Mail ​2018 CA> 
-  SerialNumber= ​0 +  SerialNumber= ​10000 
-  SignatureAlgorithm = rsa-pkcs1-sha1+  SignatureAlgorithm = rsa-pkcs1-sha256
   Certificate seems to be self-signed.   Certificate seems to be self-signed.
       * Signature verification success.       * Signature verification success.
   Validity =    Validity = 
-    NotBefore = 2013 Jan  1st, 00:00:00 GMT +    NotBefore = 2018 Jan  1st, 00:00:00 GMT 
-    NotAfter ​ = 2020 Dec 31st, 23:59:59 GMT+    NotAfter ​ = 2025 Dec 31st, 23:59:59 GMT
   PublicKeyInfo =    PublicKeyInfo = 
     PublicKey =     PublicKey =
Rivi 60: Rivi 60:
     BasicConstraints =      BasicConstraints = 
       PathLength = 1       PathLength = 1
-      cA         ​= ​TRUE+      cA         ​= ​true
         [CRITICAL]         [CRITICAL]
   Public key SHA1 hash =    Public key SHA1 hash = 
Rivi 67: Rivi 67:
     38:​8c:​56:​d9:​cd:​c1:​3d:​75:​5c:​22:​c0:​4b:​dc:​18:​47:​61:​ce:​03:​99:​57     38:​8c:​56:​d9:​cd:​c1:​3d:​75:​5c:​22:​c0:​4b:​dc:​18:​47:​61:​ce:​03:​99:​57
   Fingerprints =    Fingerprints = 
-    MD5 = 1d:7d:1b:82:9a:9e:1b:29:4f:9c:d6:67:68:54:84:19 +    MD5 = 7f:59:52:5e:ca:74:44:5e:cd:a0:db:39:28:48:07:22 
-    SHA-1 = 44:2e:bd:31:df:05:cc:33:6f:c0:08:45:41:fa:82:97:fd:52:04:61+    SHA-1 = 9b:bd:9b:70:78:28:f0:00:03:a8:b0:b0:5d:61:63:fa:c6:10:d8:61
 </​code>​ </​code>​
  
-Tällä hetkellä (joulukuu 2013) jokaisella mailikoneella on erillinen salainen avain ja nuo kaikki avaimet on allekirjoitettu tuolla CA avaimella. Aikaisemmin käytettiin IKI CA avainta, mutta kun iki-ca kone on poissa käytöstä niin nuo sähköpostikoneiden alivarmenteet olivat vanhentuneet ja niiden päivittäminen ei onnistunut, niin siirryimme käyttämään erillistä CA:ta.+Tällä hetkellä (joulukuu 2013) jokaisella mailikoneella on erillinen salainen avain ja nuo kaikki avaimet on allekirjoitettu tuolla CA avaimella ​(jonka varmenne tehtiin uudestaan tammikuussa 2018 käyttämään sha2:sta sha1:sen sijaan). Aikaisemmin käytettiin IKI CA avainta, mutta kun iki-ca kone on poissa käytöstä niin nuo sähköpostikoneiden alivarmenteet olivat vanhentuneet ja niiden päivittäminen ei onnistunut, niin siirryimme käyttämään erillistä CA:ta.
  
faq/saehkoepostinvarmenteet.1386011941.txt · Viimeksi muutettu: 2013-12-02 19:19 / kivinen